Glissando #A: Call for Papers

Krzysztof Dziuba / 30 Oct 2019

The New Music Magazine “Glissando” invites the authors to send/submit the abstracts or conspectuses (up to 500 words) and then texts (1500 – 2500 words) and podcasts (0.5 – 3 h) regarding music of Indonesia. Chosen ideas will be published in Polish and English on the website www.glissando.pl as part of our first fully electronic issue.

Abstract Submission Deadline: 31.12.2019
Text and Podcast Submission Deadline: 28.02.2020
E-mail address: magazyn.glissando@gmail.com
Commissioning editor: Krzysztof Dziuba

More than 17 thousand islands, 264 million people, several hundred dialects and ethnic groups representing different traditions – all these make Indonesia one of the richest cultural mosaics in the world. Numerous and diverse music traditions have sprung from this melting pot abundant in different influences and discrepancies, in which the gamelan tradition is still the strongest and the most established one. But what are other sounds of Indonesia? The rich soundscape of this rapidly developing region is being driven mainly by court or traditional music. But what about pop? Punk? Experimental, avant-garde and electronic music?

We would like to invite you to submit podcast ideas for the first fully electronic issue in audio papers formula inspired by manifesto by Sanne Krogh Groth i Kristine Samson in “Glissando” magazine’s history. We are looking for topics dedicated to the latest phenomena in Indonesian contemporary music, regarding not only gamelan and court tradition or the music created by the composers of the academic circles like Jakarta, Yogyakarta and Surakarta. We are also waiting for proposals regarding music developed in different areas of the metaphorical archipelago (“Nusantara”) and including various styles and genres, such as Shadow Puppet and Ceremonial music, electronic and underground music as well as avant-garde music, pop and field recording. Thus, the audio fragments may consist of not only spoken commentaries and interviews but also authentic music and field recordings.

Within this issue we would like to establish a closer cooperation with the authors. To those working in Poland we offer assistance as regards the technical aspects of the recording and mastering; with the authors from abroad we will discuss all the details and parameters of the podcasts as well as support them as much as we can remotely.

What we care about the most are ideas – both in terms of the topic and the form. We are open to any configurations regarding the composition and proportion of written and spoken word as well as music and other sounds. Also, the issue will be released in two languages (EN, PL) therefore we will provide translations if needed. Any further questions will be more than welcome; we are looking forward to your ideas which will significantly enrich our Indonesian issue and make it even more attractive.

——————————-PL——————————-

Magazyn „Glissando” zaprasza do nadsyłania konspektów i abstraktów (do 5 tys. znaków), a po akceptacji tekstów (10 – 20 tys. znaków) i podcastów (30 minut – 3 godziny) dotyczących najnowszych zjawisk w muzyce Indonezji.

Termin abstraktów/konspektów: 31.12.2019
Termin tekstów i podcastów: 28.02.2020
Adres: magazyn.glissando@gmail.com
Redaktor prowadzący: Krzysztof Dziuba

Ponad 17 tysięcy wysp, ćwierć miliarda ludzi, kilkaset dialektów i grup etnicznych oraz różnorodne tradycje – to wszystko czyni Indonezję jedną z najbogatszych na świecie kulturowych mozaik. W tak różnorodnym, pełnym sprzeczności tyglu zrodziły się liczne tradycje muzyczne, spośród których tą bodaj najsilniejszą jest tradycja gamelanu. Ale czym poza gamelanowymi orkiestrami z Jawy i Bali rozbrzmiewa Indonezja? Pejzaż muzyczny tego szybko rozwijającego się rejonu świata tworzy nie tylko muzyka dworska i muzyka tradycyjna. Co z popem? Co z punkiem? Muzyką eksperymentalną, awangardową, elektroniczną?

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów i podcastów do pierwszego w historii magazynu „Glissando” wydania elektronicznego w nowatorskiej formule audio papers, zamanifestowanej trzy lata temu na łamach magazynu „Seismograf” przez Sanne Krogh Groth i Kristine Samson. Poszukujemy materiałów poświęconych różnorodnym zjawiskom we współczesnym świecie muzycznym Indonezji – zarówno tych z kręgu kultury gamelanu i muzyki dworskiej, jak i największych kompozytorskich środowisk akademickich Dżakarty, Yogyakarty i Surakarty. Czekamy także na propozycje dotyczące muzyki pochodzącej z różnych obszarów metaforycznego archipelagu (in. „Nusantara”), rozwijanych tam stylów i gatunków, m.in. teatru cieni i muzyki ceremonialnej, muzyki eksperymentalnej i undergroundowej, awangardy muzycznej, a także popu i field recordingu. We fragmentach audio mogą się znaleźć zarówno autentyczne nagrania indonezyjskiej muzyki i field recordingi, jak i fragmenty mówione i wywiady.

Będzie to pierwszy numer, przy tworzeniu którego wejdziemy w ściślejszą współpracę z naszymi autorami, więc tym, co liczy się najbardziej, jest temat, impuls i inwencja własna. Nie oczekujemy ściśle określonego modelu wypowiedzi – jesteśmy otwarci na rozmaite pomysły kompozycyjne związane z wzajemnym stosunkiem między treściami pisanymi, mówionymi i muzyką, ich kolejnością, ilością, organizacją przestrzenną i czasową. Wydanie powstanie w dwóch wersjach językowych (EN, PL), dlatego oferujemy też pomoc tłumaczeniową przy tekstach pisanych i materiałach podcastowych. Służymy też pomocą we wszelkich kwestiach technicznych związanych z nagraniem i obróbką podcastów. Największe znaczenie ma dla nas pomysł na treść i formę, w jaką zostanie ona ujęta, bo zależy nam na jak najbardziej różnorodnym zbadaniu i jak najciekawszym zaprezentowaniu krajobrazu muzycznego Indonezji.