Glissando #36: Call for Papers

Michał Libera / 3 Jun 2019

New Music Magazines „Glissando” and „Positionen” invite the authors to send the abstracts (up to 2 thousand characters) and then essays (up to 40 thousand characters) regarding the history of relations between sound and medicine. Chosen texts will be published in print (in „Glissando”, „Positionen” or in both of them) or / and on the website www.glissando.pl. We wait for submissions in Polish, English, or German.

Abstract Submission Deadline: 24.06.2019
Essay Submission Deadline: 18.08.2019
Address: magazyn@glissando.pl

Running editors: Michał Libera („Glissando”), Andreas Engström, Bastian Zimmermann („Positionen”)

Two hundred years ago, in 1819, René Laennec published his treatise De l’Auscultation Médiate, which opened a whole new chapter in modern medicine. Accompanied by changes in theoretical paradigms of approaching sound (expansion of wave theory), and radical modifications of the soundscape, the treatise can be understood as a launching point to engage in the history of complex relations between sound and medicine. A story, which leads us from the romantic era, up to contemporary times and even further.

Within this scope, it is necessarily a story of sonic modernisation, or – using the term coined by Jonathan Sterne – ensoniment. However, we are also open for the futurologies and unrealised visions of (modern?) times to come. The last constraint is that we want to focus one broadly understood „West”.

We invite You to send propositions for essays concerning the involvements of sound and listening in medical practice – from various ways of listening to the bodies to history of otorhinolaryngology to different types of music therapies of last 200 years to various current uses of sound as diagnostic tool as . We are also interested in stories of medical instruments, which are inherently tied to the sound – from stethoscope to Politzer balloon to hearing aids to to all possible tools of the future. We will also welcome essays about soundscapes of medical spaces – from hospitals to sanatoriums. We are planning to put the emphasis on the human medicine , but we will also appreciate propositions regarding veterinary medicine.

We address this call towards everybody interested in cultural research on sound, as well as historians, anthropologists, literary scholars, experts in film or media studies and contemporary medicine. We hope to bring together the disparate discourses of sound studies, history of science, musicology and contemporary medicine.

The issue is being developed in connection with the „Musica Sanae” project: https://www.musicasanae.com/.

———————————-PL——————————————

 

Magazyny o muzyce współczesnej „Glissando” oraz „Positionen” zapraszają do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – tekstów (do 40 tys. znaków) dotyczących historii związkow między dźwiękiem oraz medycyną. Wybrane teksty zostaną opublikowane w papierze (w „Glissandzie”,  „Positionen” , albo w obu) lub na stronie www.glissando.pl. Czekamy na zgłoszenia w języku polskim, angielskim, lub niemieckim.

Termin abstraktów: 24.06.2019
Termin tekstów: 18.08.2019
Adres: magazyn@glissando.pl
Redaktorzy prowadzący: Michał Libera („Glissando”), Andreas Engström, Bastian Zimmermann („Positionen”)

Równo 200 lat temu, w roku 1819, ukazał się traktat René Lenneca De l’Auscultation Médiate, który zapoczątkował słuchowy przełom w nowoczesnej medycynie. Ukazując się w dobie szerszych zmian myślenia o naturze dźwięku (rozpowszechnienia paradygmatu fali) oraz radykalnych przemian pejzażu dźwiękowego – traktat może być dzisiaj traktowany jako symboliczny punkt wyjścia do opowiedzenia historii o złożonych relacjach między dźwiękiem oraz medycyną. Historii, która prowadzi nas od epoki romantyzmu po współczesność, a nawet i dalej.

Jest to więc dla nas opowieść o jednym z aspektów rozwoju nowoczesności, czy też może o jednym z wymiarów „audialnej modernizacji”, albo – jak to określał Jonathan Sterne „usonicznienia” (ensoniment) towarzyszącego oświeceniu. Dlatego też nasz projekt otwarty jest również na futurologie oraz niezrealizowane wizje przyszłości. Natomiast, podobnie jak w przypadku numeru #24 „Avant Avant Garde”, planujemy ograniczyć się geograficznie do historii owych relacji w obrębie szeroko rozumianego „Zachodu”.

Zapraszamy do przesyłania propozycji tekstów poświęconych zastosowaniom dźwięku oraz słuchu w praktyce medycznej – od nasłuchiwania ciał, poprzez historię laryngologii, czy różne modele muzykoterapii ostatnich 200 lat, aż po współczesne zastosowania i dźwiękowe praktyki. Interesują nas również historie rozmaitych instrumentów medycznych, które bezpośrednio wiążą się z dźwiękiem – od stetoskopu i gruszki laryngologicznej, po wizje narzędzi dźwiękowych terapii przyszłości. Czekamy także na propozycje dotyczące brzmień przestrzeni medycyny – od szpitali po sanatoria. Planujemy skoncentrować się na medycynie skierowanej w stronę człowieka, jednak interesują nas również praktyki, narzędzia oraz brzmienia związane z weterynarią.

Nasz nabór kierujemy w stronę wszystkich zainteresowanych kulturowym badaniem dźwięku, lecz również do historyków, antropologów, kulturo-, filmo- oraz literaturoznawców a także znawców współczesnej medycyny. Zależy nam na tekstach, które połączą odosobnione obiegi wiedzy sound studies, muzykologii, historii nauki oraz współczesnej medycyny.

Numer powstaje w związku z projektem „Musica Sanae”: https://www.musicasanae.com/.