Call for papers – Glissando #35

Antoni Michnik, Michał Mendyk / 29 Jan 2018

(Polish below)

Glissando, a magazine about contemporary music, would like to invite you to submit abstracts (up to 2,000 characters) and, after acceptance, articles (up to 40,000 characters) about radio history and radio art.

Abstract deadline: 18 February 2018
Article deadline: 08 April 2018
Address: magazyn.glissando@gmail.com
Commissioning editors: Michał Mendyk, Antoni Michnik

Towards the end of 1918 many people thought that the world, along with the end of the Great War, was entering into the era of the radio. The end of the war meant that the airwaves were opened to civilians, which gave way to a new medium built using the new technologies developed during the war. Even before radio took the world by storm in the early 1920s, representatives of various avant-garde circles viewed it as a vehicle for social change and the foundation of a completely new cultural paradigm for a new, dynamic time.

Traditionally, the Polish radio broadcasting tradition is considered to have started on 4 November 1918 when the military radiotelegraph station in Cracow was overtaken. Therefore, we want the issue #35 to be a centennial celebration of radio.

We are interested in the history of radio as an institution and, most of all, as a medium. We would like to invite you to submit articles dealing with the transformations undergone by institutional radio as well as the changes that occurred in listening practices. We are interested in the history of radio formatting, the creation and operation of radio studios of electronic and experimental music, as well as in the way radio interacts with society. Which means that we are also open to articles about radio’s strengths and its influence on reality.

We would like the issue to become an atlas of radio art, which is why we welcome articles dealing with the history of radio in Poland, Eastern Europe and other parts of the world.

We are particularly interested in experiments with the medium and explorations of the forms of artistic expression which are endemic to it. We are awaiting article proposals about experimental radio broadcasts (rather than classical radio dramas) and radio’s relationships with the various currents of sound art and experimental music. We want to map the different circles that experimented with radio broadcasting – including the ones which never entered the mainstream of radio history. We are also open to submissions that break the mold of traditional forms of writing.

For a hundred years radio was dominated by words and music. It is time to look at the forms specific to it, but which do not fully belong to either of these domains.

 

——————PL——————

 

Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando” zaprasza do nadsyłania abstraktów (do 2 tys. znaków) i po akceptacji – tekstów (do 40 tys. znaków) dotyczących historii radia oraz sztuki radia.

Termin abstraktów: 18 luty 2018
Termin tekstów: 08 kwietnia 2018
Adres: magazyn.glissando@gmail.com
Redaktorzy prowadzący: Michał Mendyk, Antoni Michnik

Pod koniec roku 1918 wiele osób sądziło, że wraz z końcem Wielkiej Wojny świat wkracza w epokę radia. Koniec wojny oznaczał otwarcie eteru dla cywili i budowę nowego medium z wykorzystaniem ogromnych postępów w jego technologii, jakie dokonały się w czasie wojny. Jeszcze zanim radio podbiło świat w pierwszej połowie lat 20, przedstawiciele rozmaitych kręgów awangardowych upatrywali w nim nadziei na zmianę społeczną i budowę zupełnie nowej kultury, odpowiadającej dynamicznym czasom.

Początek polskiej radiofonii zwykło się umieszczać w przejęciu austriackiej wojskowej stacji radiotelegraficznej w Krakowie, 04.11.1918. W numerze #35 planowanym na jesień 2018 świętujemy zatem stulecie radia.

Interesuje nas historia radia jako instytucji, lecz przede wszystkim jako medium. Zapraszamy do przesyłania propozycji tekstów dotyczących przemian radia jako instytucji, a także przemian praktyk słuchania. Jesteśmy więc zainteresowani historią historią formatowania radia, powstaniem oraz działaniem radiowych studiów muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, a także społecznym funkcjonowaniem radia. Poszukujemy więc również tekstów, które dotyczą jego siły oraz wpływu na rzeczywistość.

Chcielibyśmy, aby całość ułożyła się w swoisty historyczny atlas sztuki radia, interesują nas więc tematy związane zarówno z historią radia w Polsce, jak i w państwach Europy Środkowej, a także w innych regionach świata.

Szczególnie interesują nas eksperymenty z medium, poszukiwanie specyficznych dla radia form artystycznego przekazu. Czekamy na propozycje tekstów dotyczących eksperymentalnych słuchowisk radiowych (bardziej niż klasycznego teatru radiowego) oraz związków radia z różnymi nurtami sound artu i muzyki eksperymentalnej. Pragniemy mapować różne środowiska, w których dokonywały się eksperymenty z medium radiofonii, także te, które znajdują się na poboczach głównego nurtu historii radia. Jesteśmy też otwarci na formy tekstów, które wykraczają poza tradycyjne formy pisarskie.

Przez sto lat radio było zdominowane przez słowo i muzykę. Czas zająć się specyficznymi mu formami, które nie przynależą w pełni do żadnej z tych domen.