Call for Papers: Glissando #28 – The System / Performance of Contemtemporary Music

Monika Pasiecznik / 20 Aug 2015

Early_vacuum_tube_public_address_system

CALL FOR PAPERS: Glissando #28 – The System / Performance of Contemtemporary Music

Glissando magazine invites authors to submit papers (up to 40 thousand characters) for the upcoming #28 Glissando issue regarding the system of avant-garde music institutions and performance of contemporary music.

Deadline: (abstracts) September 21, 2015 / (full texts) October 25, 2015.
Adress: magazyn.glissando@gmail.com
Editor: Monika Pasiecznik

THE SYSTEM

The first section of the upcoming issue will be devoted to the system of avant-garde music institutions (funders, festivals, curators, managers). We would like to investigate how the resources for contemporary, experimental, and improvised music are distributed in different countries and (sub)systems (commissions, scholarships, grants for music projects, royalties, sponsorship, festivals). We are especially interested in papers looking behind the scenes of the new music market: where are its centers, what are its governing rules, who are its rulers and participants, who is excluded and why, what are its abuses.

At the same time we will try to draw a map of institutions supporting the new music scene especially “non-musical” ones, such as galleries, contemporary art centers, and theaters, which frequently – more often even than the institutions dedicated to its support – engage in avant-garde musical projects.

We are searching for in-depth theoretical analyses of the economic value in avant-garde music. There are few auctions devoted primarily to contemporary music scores. However, is music free from speculations on value? How can the value of avant-garde music be translated into hard currency? Or maybe the true independence and the critical potential of sonic experiments, at least as compared to the visual arts, relies upon their economic “worthlessness”? Therefore we would like to investigate how music is valued depending on the particular system (e.g. how the wage increases in accordance with the length of the musical work, the degree of complexity, etc).

It is obvious that music is the most non-material of all the arts. This time, we would like to take a look at its economic, institutional, systemic, and material contexts.

PERFORMANCE OF CONTEMPORARY MUSIC

Taking the System as our point of departure in the second section of the issue we would like to focus on the performance of contemporary music in historical, theoretical, and practical perspectives.

The first contemporary music ensembles emerged at the time when the first ensembles devoted to historically informed performance were also being formed. Although numerous theoretical and critical works explore the history and aesthetics of historically informed performance, contemporary music performance seems to be under-examined both in Poland and Central and Eastern Europe. There is a lack of criteria allowing one to estimate the actual input the performer brings into the new musical piece. At the same time the critique of contemporary music gives more prominence to the composer, while the role of the performer remains under-emphasized.

We invite papers concerning the performance of contemporary music regarding both new music compositions and improvised performance, touching upon both practical aspects and music criticism, presenting historical, contemporary, and future perspectives. We welcome essays dealing with both Polish and foreign experience as well as specific performers, composers or musical works.

————— PL ——————

CALL FOR PAPERS: Glissando #28 System / Wykonawstwo muzyki współczesnej

Zapraszamy do nadsyłania tekstów (do 40 tys. znaków) do 28. numeru Glissanda poświęconego szeroko pojętemu systemowi oraz wykonawstwu muzyki współczesnej.

Terminy: abstrakty 21.09, teksty, 25.10
Adres:  magazyn.glissando@gmail.com
Redaktorka prowadząca: Monika Pasiecznik

SYSTEM

Pierwszy blok tekstów Glissanda #28 planujemy poświecić systemowi instytucji muzyki awangardowej (grantodawcy, festiwale, kuratorzy, menadżerzy). Chcielibyśmy poddać analizie to, jak w różnych krajach i (pod)systemach dystrybuowane są środki na muzykę nową, muzykę eksperymentalna i improwizowaną, jak zorganizowane są zamówienia kompozytorskie, stypendia, granty na projekty muzyczne, tantiemy, sponsoring, festiwale. Szczególnie interesują nas teksty, z których czytelnik dowie się o kulisach funkcjonowania rynku nowej muzyki: gdzie są jego centra, jakie obowiązują w nim reguły oraz kto nim rządzi, kto partycypuje, a kto i dlaczego jest z niego wykluczony, wreszcie – jakie wynaturzenia produkuje współczesny kształt tego systemu.

Równocześnie spróbujemy zarysować mapę instytucji wspierających scenę muzyki awangardowej, zwłaszcza tych „niemuzycznych”, a więc przede wszystkim galerii i centrów sztuki współczesnej oraz teatrów, które – często w znacznie większej mierze niż instytucje nominalnie temu dedykowane – partycypują w awangardowych przedsięwzięciach muzycznych.

Poszukujemy też pogłębionych, teoretycznych analiz wartości ekonomicznej w świecie muzyki awangardowej. Nieczęsto partytury stają się obiektami aukcji, mało kto w Polsce tworzy kolekcje utworów muzycznych (program MKiDN „Kolekcje. Zamówienia kompozytorskie” jest po prostu konkursem na dotacje). W jakiej jednak mierze uwalnia to muzykę od spekulacji na wartości? Jak w ogóle przeliczyć wartość muzyki awangardowej na twardą walutę? A może prawdziwa niezależność i krytyczny potencjał eksperymentów z dźwiękiem, przynajmniej w porównaniu do świata sztuk wizualnych, polega właśnie na ich ekonomicznej „bezwartościowości”? Przyjrzyjmy się więc współczesnym sposobom wyceny wartości muzyki w obrębie badanych systemów (np. relacji stawki zamówienia do długości utworu, stopnia złożoności, ilości „warstw” etc).

Że muzyka jest najbardziej „niematerialną” ze sztuk – to już wiemy. Tym razem chcemy spojrzeć na nią z innej strony: ekonomicznej, instytucjonalnej, systemowej, materialnej.

WYKONAWSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

Wychodząc od refleksji nad Systemem chcielibyśmy w drugim dziale numeru skupić się na wykonawstwie muzyki współczesnej – w perspektywie historycznej, teoretycznej i praktycznej.

Pierwsze zespoły muzyki współczesnej powstawały w tym samym czasie, co pierwsze zespoły muzyki dawnej. O ile jednak refleksja nad historią i estetyką wykonawstwa muzyki dawnej obecna jest w licznych tekstach teoretycznych i krytycznych, o tyle wykonawstwu muzyki współczesnej nie poświęcono dotąd wiele miejsca w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Brakuje kryteriów pozwalających ocenić rzeczywisty wkład wykonawcy w nowe utwory, a w refleksji na temat muzyki współczesnej dominuje perspektywa kompozytorska.

Czekamy na propozycje tekstów o wykonawstwie zarówno w kontekście nowej muzyki komponowanej, jak i improwizowanej; w kontekście praktyki i krytyki muzycznej; w kontekście historii, współczesności i możliwej przyszłości; w kontekście doświadczeń polskich i zagranicznych; w kontekście konkretnych wykonawców, utworów i kompozytorów; w kontekście nowych tendencji i dawnych eksperymentów.