Call For Papers: Glissando #25 – Manifestos

Antoni Michnik / 1 Sep 2014

Glissando magazine invites authors to send essays (up to 40 thousand characters) regarding musical manifestos and the meaning of sounds in visions included in broadly understood manifestos.

Glissando #25 ? Manifestos

Deadline: middle of June 2014 Adress: magazyn.glissando@gmail.com

The notion of manifesto assumes the project of an all-encompassing social change ? all-encompassing, therefore one containing also the sonosphere. Every such project of change contains, a projected vision of audial organisation of reality, including regulations concerning noise or the right of public speech for given social groups or their representations. Thus, manifestos are positioned at the intersection between aesthetics and politics.

Sonic, verbal or performative metaphors are very frequently used to describe the content of manifestos or the act of manifestation itself. However, little attention is still being paid to the role of sound in the process of their development. We know what the thesis nailed by Martin Luter to the doors of the Wittenberg cathedral ?proclaimed?, although we never heard the sound of them being nailed to the wood. The same could be said about the sounds of a pritnting press or people distributing the manifestos on the streets.

The project of the 25th issue of Glissando envisions research of the problematic aspects of manifestos in this broad perspective with special reference to the Central and Eastern Europe. It envisions reconstruction of the visions of audiosphere hidden in different modern all-encompassing modern political texts and renewed research od the program texts of Central- European avantguardes ? both those directly taking up the topic of music, and those seemingly dealing only with the visual arts. Finally, it envisions the research on and consideration of the changes of the notion of manifesto in the countries of the Eastern Block ? remaining in the shade of the Communist Manifesto in times, when the inflation of artistic manifestos lead to a crisis of the notion itself. It means reconsideration of the manifestos of the neo-avantguards, as well as different contemporary texts. Magazyn Glissando zaprasza do nadsy?ania tekst?w (do 40 tys. znak?w) dotycz?cych muzycznych manifest?w oraz roli d?wi?ku w wizjach zawartych w szeroko rozumianych manifestach. __________________________________________________________________________

Glissando#25 ? Manifesty

Termin: po?owa czerwca 2014

Adres: magazyn.glissando@gmail.com

Manifesty zak?adaj? projekt ca?o?ciowej zmiany spo?ecznej ? ca?o?ciowej, a wi?c takiej, kt?ra obejmuje r?wnie? sfer? d?wi?kow?. Ka?dy ca?o?ciowy projekt przemian posiada, nie zawsze wyra?on? jawnie, projektowan? wizj? audialnej organizacji rzeczywisto?ci, w kt?rej mieszcz? si? m.in. regulacje dotycz?ce ha?asu czy te? prawo do publicznego zabierania g?osu przez dane grupy spo?eczne, b?d? ich reprezentacje. Manifesty znajduj? si? zatem na przeci?ciu estetyki oraz polityki.

W polszczy?nie bardzo cz?sto stosuje si? d?wi?kow?, werbaln? b?d? performatywn? metaforyk? do opisu tre?ci manifest?w, b?d? te? samego aktu wyst?pienia, natomiast bardzo ma?o miejsca po?wi?ca si? ca?y czas roli d?wi?ku w samym procesie ich powstawania. Wiemy co ?g?osi?y? tezy przybite przez Marcina Lutra do drzwi katedry w Wirtemberdze, chocia? nie s?yszeli?my nigdy d?wi?ku przybijania ich do drewna. To samo dotyczy odg?os?w maszyn drukarskich czy ludzi kolportuj?cych manifesty na ulicach.

Projekt numeru 25 Glissanda zak?ada zbadanie problematyki manifest?w w tej szerokiej perspektywie, ze szczeg?lnym odniesieniem do Europy ?rodkowo-wschodniej. Zak?ada rekonstrukcj? wizji audiosfery ukrytych w r??nych nowoczesnych ca?o?ciowych tekstach politycznych oraz ponowne przebadanie tekst?w programowych ?rodkowoeuropejskich awangard ? zar?wno tych bezpo?rednio podejmuj?cych tematyk? muzyki, jak i tych pozornie traktuj?cych jedynie o sztukach wizualnych. Wreszcie, zak?ada refleksj? nad przemianami poj?cia manifestu w krajach powojennego bloku wschodniego ? pozostaj?cych w cieniu Manifestu Komunistycznego w czasach, gdy inflacja artystycznych manifest?w doprowadzi?a do kryzysu samego poj?cia. Oznacza to refleksj? nad manifestami doby neoawangard oraz tekstami wsp??czesnymi.